دریافت سوره زمر/ تلخیص/ویژه اساتیدمسابقه قرآن و عترت/تفسیر سوره زمر/ویژه اساتید
دریافت سوره زمر/(کامل)/ویژه اساتید